Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

O ιστότοπος δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των χρηστών/ επισκεπτών, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες/ επισκέπτες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση τους. Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων και υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν.
Το www.keyconsultants.gr διαθέτει ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το www.keyconsultants.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί τούτο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το www.keyconsultants.gr. Το www.keyconsultants.gr δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/ επισκεπτών των παρόντων διαδικτυακών τόπων. To www.keyconsultants.gr δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/ επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή εκτός εάν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Ιστοσελίδων και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.
Το www.keyconsultants.gr συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α.
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος
ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εκάστοτε εν ισχύ εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.