Τα προνόμια του δικαιούχου της Key Consultants

  • Μεταφορά λογαριασμών πελατών από τον δικαιοπάροχο στους δικαιοδόχους και το αντίστροφο

  • Εκμετάλλευση συνεργιών λόγω χρήσης κοινών πόρων (π.χ. εφαρμογές υπολογιστών), επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση δαπανών

  • Λήψη εκπαίδευσης και οδηγιών στα θέματα που ο δικαιοδόχος έχει ανάγκη

  • Μόχλευση της φήμης και της εμπειρίας του δικαιοπάροχου και της διαπραγματευτικής ισχύος του δικτύου

  • Προοπτική μελλοντικής απορρόφησης λογαριασμών πελατών τρίτων που εντάσσονται στην ΚΕΥ και βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του δικαιοδόχου