Ευθύνες Επιχειρήσεων και Λογιστών, με εστίαση στην myDATA

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις που εισήγαγαν οι Νόμοι 5073/2024, 4987/2022 αλλά και η ανάρτηση της Δικηγόρου κας Ιωάννα Γκλίβα, στον ιστότοπο info@eglaw.gr, με θέμα «Η ενδοσυμβατική ευθύνη του Λογιστή – Φοροτεχνικού», αναταξινομούμε τις πληροφορίες, συνοψίζουμε και εστιάζουμε στα ευαίσθητα σημεία, που αφορούν τις ευθύνες των Λογιστών-Φοροτεχνικών.

Γνωρίζουμε πως Λογιστής Φοροτεχνικός, βάσει του ΠΔ 340/1998 «περί του επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού» είναι ο κάτοχος ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος ο οποίος ασχολείται κατ’ επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων φυσικών προσώπων (άρθρο 1).

Η παροχή υπηρεσιών του Λογιστή – Φοροτεχνικού προς τον Εντολέα του, με άλλα λόγια το «Έργο του», καταλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές ευθύνης:

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυο κύριες ενασχολήσεις των Λογιστών-Φοροτεχνικών, ήτοι την Τήρηση Βιλίων και την Εποπτεία της λογιστικής λειτουργίας του Εντολέα, εντοπίζουμε τις περιοχές 3 και 9 και όχι μόνο, που η χρονική διαφορά προηγουμένων, αλλά κυρίως των πρόσφατων Νομοθετημάτων διαμορφώνει ανάγκες επικαιροποίησης του συνολικού πλαισίου αναφοράς.

Στο ΠΔ 340/1998 «περί του επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού»,

  • Ο Λογιστής Φοροτεχνικός δικαιούται και ο Εντολέας αντίστοιχα υποχρεούται στη χορήγηση των κάθε είδους στοιχείων και παραστατικών, τα οποία κρίνονται από το Λογιστή Φοροτεχνικό αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των ανατιθέμενων σε αυτόν εργασιών (άρθρο 9 § 4).
  • Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, άλλως ευθύνεται έναντι του Εντολέα του για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητά του (άρθρο 12).

… σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 713 και 714 του ΑΚ

  • Ο Λογιστής, είτε με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε ως έμμισθος υπάλληλος, υποχρεούται να τηρεί τα λογιστικά και λοιπά φορολογικά στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης του Εντολέα του, επιδεικνύοντας την επιμέλεια που ο συνετός άνθρωπος του οικείου κύκλου συναλλαγών επιδεικνύει σε παρόμοια περίπτωση, τηρώντας τις σχετικές φορολογικές και λοιπές διατάξεις.
  • Ο Λογιστής δεν υποχρεούται, ως προς τη φύση της διεκπεραιωθείσας και ανατεθείσας σε αυτόν εντολής, να συμμορφώνεται με αντίθετες προς τις άνω φορολογικές διατάξεις οδηγίες του Εντολέα του.